Algemene voorwaarden en lesovereenkomst

Art 1. Algemeen.

Elke opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, of inschrijving, wordt door de rijschool als bindend beschouwd, tenzij schriftelijke annulatie binnen de 5 dagen naovereenkomst.

 

 Art 2. Verplichtingen van de rijschool.

De rijschool is verplicht en ziet erop toe dat: 

 1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan deeisen gesteld door de wet. Hij is in het bezit van een brevet van beroepsbekwaamheid behaald aan het federaal departement Mobiliteit enOpenbare werken.
 2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
 3. Alle noodzakelijke verzekeringen aanwezig zijn.
 4. De cursust wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van verval tot sturen,hij/zij aan de rijschool hiervan melding maakt.

 

Art 3. Verplichting van de cursist.

 1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de rijlesgever tijdens de rijles op tevolgen.
 2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor derijles. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging zal devolledige les worden aangerekend. De lessen starten en stoppen steeds aanhet filiaal kantoor. 
 3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur datde cursist te laat was.
 4. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 7 dagen voor de geplande rijles of examenbegeleiding.
  Indien je deze 7 dagen niet respecteert, zal je het lesgeld, de examenbegeleiding en de examenretributie moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving.
  Onverminderd wat hierboven werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel slechts voor 50% aangerekend bij acute ziekte of onverwachte opname in het ziekenhuis. Deze afwezigheid dient te worden gestaafd met een doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk de dag van de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname… (niet-limitatieve opsomming).
 5. Voor de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie teverstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol-, en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en derijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 6. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij deelname aan eenpraktijkexamen beschikt over de nodige documenten. De rijschool is nietaansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolgvan ontbreken van deze documenten. Over welke documenten u moetbeschikken en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kan u terug vinden op de website www.goca.be. De retributies die worden in rekening gebracht bij laattijdigeannulatie of niet deelname aan het praktijk examen zullen worden in rekeninggebracht aan de cursist.
   

Art 4. Betaling

 1. Het saldo van de gepland theorie- of praktijklessen zullen worden voldaan  voor of bij de aanvang van de lessen, tenzij anders overeengekomen.
  De attesten te voorzien door de rijschool, die de cursist dient te bekomen na zijn opleiding, zullen pas worden afgelevert na volledige betaling van de gevolgde praktijklessen.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij kan gebruik maken tot 2 weken nakennisneming van de prijswijziging.
 3. Ingeval de cursist een factuur ontvangt, dient deze voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan. Ingeval de betalingstermijn verlopen is en de betaling blijft alsnog uit, zal de rijschool genoodzaakt zijn de vordering definitief uithanden te geven. De cursist zal aansprakelijk gesteld worden voor alle daaruitvoortvloeiende rente en incassokosten.
   

Art 5. Praktijk examen met begeleiding en voertuig van de rijschool.

 1. De afspraak voor het praktijk examen wordt vastgelegd door de rijschool en kunnen doorgaan tijdens de normale openingsuren van het examencentrum. Niet op zaterdag en zondag en niet na 17u.
 2. Indien het examen door persoonlijke omstandigheden niet kan doorgaan en de cursist wenst zijn praktijk examen te annuleren, dient dit te gebeuren minstens 3 werkdagen op voorhand. Bij iedere laattijdige annulatie zullen de retributiekosten aangerekend worden aan de cursist. De kostprijs van de retributies zijn terug tevinden op de website www.goca.be.
 3. De cursist is zelf verantwoordelijk om te na te gaan als alle voorwaarden om deelte kunnen nemen aan het examen in orde zijn. Dit wil zeggen een geldigeidentiteitskaart , een geldig voorlopig rijbewijs, de nodige attesten  of getuigschriftvan onderricht. De datum van het praktijk examen moet vallen binnen de geldigheidsperiode van 3 jaar na de datum geslaagd theorie. Ingeval de cursist nietaan één van deze voorwaarden voldoet en hieruit volgt  dat hij/zij niet kan deelnemen aan het praktijk examen, zullen de daaruit volgende retributies aan decursist worden in  rekening gebracht. 
   

Art 6. Beëndigen van de lesovereenkomst.

 1. Zowel de rijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds of vroegtijdig te  beëindigen.
 2. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de cursist rechtop terugbetaling van dit vooruitbetaald  bedrag, onder aftrek van de reeds genoten lessen alsmede de administratieve kost.
   

Art 7. Vrijwaring.

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van eenverkeersongeval tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij :

 • De cursist zich zodaning misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur deverkeersovertreding of aanrijding plaats vindt.
 • De cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardighed kunnen beïnvloeden en dat na eenovertreding of aanrijding blijkt.
 • De cursist een verval tot sturen is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 • De cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haarmedische beperkingen.
   

Art. 9. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de rijschool is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor het is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend.
De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade dievoortvloeit uit of verband houdt  met de lesovereenkomst.

 

Art 10. Kwaliteitscontrole - bemiddeling.

Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen, mondeling of per mail, of de opleiding voldeed aan jouw verwachtingen. 

Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan dit in de eerste plaats formuleren aan de kantoorverantwoordelijke en zaakvoerder Schallon Claude op het telefoonnummer 055/206343 of aan de directeur van Rijschool Vlaamse Ardennen, Dhr. Jacques Lauwers, per mail op vlaamseardennen@telenet.be.

Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je hiervan melding maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be. 

Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst wordenvoorgelegd aan een ouder, voogd of bevoegde verzorger.

© 2022 | Design by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!